Eviniz sizin kaleniz. Ama kalelerin de korunmaya ihtiyacı var. Hdi, Neova, Gulf “Canım Evim” Sigortası sahibi olun, evinizi olası hasarlara ve risklere karşı koruyun.

Bu ürünümüzde bulunan teminatlar:

Zorunlu Teminatlar
Seçime Bağlı Teminatlar
Ürün genel şartlarını yandaki ekli dokümanda bulabilirsiniz.

Yangın, Yıldırım ve İnfilak
Yangın, yıldırım ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı riziko adresinde bulunan taşınır ve taşınmaz mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar temin edilmektedir.
Yangın Mali Sorumluluk
Poliçede temin edilen risklerin gerçekleşmesi sonucu, Sigortalıya gelebilecek aşağıda yazılı sorumluluklar poliçede belirtilen limitler ile sınırlı olmak üzere temin edilmektedir (İşbu teminat aksine hüküm bulunmadıkça Deprem, Yer Kayması, Fırtına, Sel, Su Baskını, Dolu ve Kar Ağırlığı sonucu oluşabilecek zararları temin etmez).


Malikin Kiracıya Karşı Sorumluluğu
Sigortalı malik ise kiraya verdiği bina sebebiyle kiracı veya işgal edene karşı çıkabilecek sorumluluklar,
Komşuluk Mali Sorumluluğu
Malik, kiracı veya işgal edenin komşu bina ve mallarına verilecek zarar dolayısıyla çıkabilecek komşuluk sorumluluk şeklinde temin edilmiş olup, ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacak kıymet, mesuliyete konu olan bina ve/veya eşyanın Yangın Sigortası Genel Şartlarının B.5 maddesi hükümlerine göre bulunacak değeridir.
Kira veya kullanım kaybına sebebiyet verilmesi neticesinde kiracı veya malike karşı sorumluluk sigortasında ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacak kıymet ise, bir seneyi aşmamak üzere hasar tarihinde kirada veya işgal altında bulunan kısımların tamir veya yeniden inşası için tespit edilecek süreye isabet edecek olan kira bedeli tutarı kadardır.


Yangın Ek Teminatlar


Dahili Su
Bu teminatla, binanın su tesisatının, boru, çatı, pencere, su oluğu vb. donanımının patlaması, taşması, sızması, donması, tıkanması ve kırılması sonucu sigortalı mallarda meydana gelebilecek maddi zararlar temin edilmiştir.
Ayrıca kapatılması unutulan musluklardan akan suyun sigortalı mallarda neden olacağı maddi zararlar da teminat altına alınmaktadır.
Duman
Bir boru veya menfezle bacaya bağlanmış ısıtma ve pişirme cihazlarının ani, beklenmedik ve kusurlu şekilde işlemesi nedeniyle çıkan dumanın sigortalı mallarda neden olacağı maddi zararlar temin edilmektedir


Kara Taşıtları Çarpması
Sigortalıya ait olmayan motorlu veya motorsuz araçların sigortalı mallara çarpması neticesinde oluşan maddi zarar temin edilmektedir.


Hava Taşıtları Çarpması
Sigortalıya ait olmayan uçaklar ve diğer hava taşıtlarının çarpması ya da bunlardan parça veya cisim düşmesi sonucu sigortalı mallarda meydana gelebilecek maddi zararlar temin edilmektedir.


Yer Kayması
Sigortalı binanın inşa edilmiş olduğu arsa veya civarında oluşan yer kayması ya da toprak çökmesi sonucu sigortalı mallarda oluşan maddi zararlar temin edilmektedir.


Kar Ağırlığı
Yoğun kar yağışından sonra, çatı üzerinde biriken karın veya buzun gerek ağırlığı gerekse kayması ve/veya düşmesi nedeniyle, sigorta konusu bina ve içindeki şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar teminat kapsamına dahildir.


Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri ve Kötü Niyetli Hareketler ve Terörizm
Grev, Lokavt, Kargaşalık ve Halk Hareketleri
İşbu teminatla, Yangına sebebiyet vermiş olsun veya olmasın grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri neticesinde meydana gelen olaylar ve bu olayları bastırmak veya etkilerini azaltmak için yetkili organlar tarafından yapılan her türlü müdahalenin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar temin edilmektedir.


Kötü Niyetli Hareketler
Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri klozunda belirtilen olaylarla ilgili olmaksızın, sigortalı ve sigortalının usul ve füru dışındaki herhangi bir kimsenin kötü niyetli hareketi ile bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen yangın ve infilak sonucu hariç bütün zararlar teminata ilave edilmiştir.


Terörizm
İşbu teminatla, Terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotajları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahalelerin sigortalı mallarda neden olacağı zararlar temin edilmektedir.
Özel Ek Teminatlar
Bina Ekleri
Poliçede temin edilen risklerin gerçekleşmesi sonucu, dış cephe panjurları ve çatıda açıkta bulunabilecek güneş kolektörü teminat kapsamına poliçede belirtilen limit ile sınırlı olmak üzere teminata dahildir. ( Aksine hüküm yoksa Dolu, Fırtına ve Kar Ağırlığı sonucu oluşabilecek zararlar temin edilmez).


Kazaen Kırılma
Riziko adresinde ve çalışır vaziyette bulunan sigortalıya ait televizyon, video, müzik seti, DVD ve masa üstü bilgisayarların ihmal veya kusur sonucu ani ve beklenmedik bir şekilde kazaen kırılmaları temin edilmektedir. (Muafiyet: Beher hasarda, asgari 200 TL’den az olmamak üzere hasarın %30′ u oranında tenzili muafiyet uygulanacaktır)


Nakliye Rizikosu
Poliçede temin edilen risklerin gerçekleşmesi sonucu konutta bulunan taşınabilir kısmi hasarlı ya da hasarsız eşyanın nakil esnasında göreceği zararlar poliçede belirtilen limit ile sınırlı olmak kaydı ile teminata dahildir. ( Muafiyet: Beher hasarda, hasarın %25′ i oranında muafiyet uygulanacaktır).


Ortak Alanlar
Yangın Sigortası Genel Şartlarında 2.1. Taşınmaz Mallar bölümünde yer alan bahçe ve çevre duvarları, rıhtımlar, teraslar, iskeleler, çeşmeler, bina dışındaki heykeller, sarnıç ve havuzlar gibi değerler işbu sigortada yer alan yangın ve ek teminatlarına(*) karşı vuku bulabilecek bir hasarda sigortalının hissesine düşen kısmı aşmamak üzere ve azami poliçede belirtilen limit ile teminata dahildir. ( Aksine hüküm yoksa Deprem ve Yer Kayması sonucu oluşabilecek zararları temin etmez).


Yakıt Sızması
Poliçe kapsamında temin edilen risklerin gerçekleşmesi sonucu sabit ısıtma sistemine dahil olan cihazda ve/veya tesisatta meydana gelen yakıt sızmalarının doğrudan sigorta konusu değerlere vereceği zararlar poliçede belirtilen limite kadar teminata dahildir. ( Aksine hüküm yoksa yakıt ve yakıt tankının göreceği zararlar teminat kapsamı dışındadır). (Deprem ve Yer Kayması sonucu oluşacak zararlar teminat kapsamında değildir.).
Boya-Badana Masrafları
Poliçede temin edilen bir riskin gerçekleşmesi sonucu sigortalının yapmış olduğu boya, badana ve duvar kağıdı masrafları poliçede belirtilen limit ile sınırlı olmak kaydıyla temin edilmektedir.


Kira Kaybı
Poliçe ile teminat altına alınan rizikolardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde Sigortalının kira kaybı aşağıda yazılı kloz dahilinde temin edilmektedir:
Sigortalı Kiracı ise Kiracının Kira Kaybı, peşin ödenmiş kiranın işlemeyen günlerine ait olan kısmı ile sınırlı olmak üzere,
Sigortalı Malik veya intifa hakkı sahibi ise, kira sözleşmesinde yazılı tutar ya da aylık rayiç kira bedeli ile sınırlı olmak üzere kira kayıpları temin edilecektir.
Sigortacının sorumluluğu, hasar tarihi ile hasarın giderilmesi arasındaki süre olup, her halükarda 12 ay ve poliçede belirtilen limit ile sınırlı olacaktır. Aylık ödenecek tutar, teklifte kayıtlı tutarın 12 aya bölünmesi şeklinde hesaplanacaktır. ( Aksine hüküm yoksa Deprem ve Yer Kayması sonucu oluşabilecek zararları temin etmez).


İkametgah Değişikliği Masrafları
Poliçe kapsamında temin edilen risklerin gerçekleşmesi sonucu konutun oturulamaz hale gelmesi nedeniyle tamir veya yeniden inşası için gerekli makul süreyi aşmamak üzere azami 12 aya kadar kiracı veya malik sıfatı ile Sigortalının geçici nitelikteki muadil bir konut için yapacağı masraflar poliçede kayıtlı azami limiti aşmamak üzere temin edilmiştir. Söz konusu tazminatın ödenebilmesi için zarar gören binanın tamiri ya da yeniden inşasının yapılması esastır. (Deprem ve Yer Kayması sonucu oluşacak zararlar teminat kapsamında değildir.).


İzolasyon Teminatı
Poliçede sürekli yağan yağmur ya da kar sonucu, konutun dış cephe duvarlarından, çatısından ya da pencere ve / veya kapı aralarından giren/sızan kar veya yağmur suyunun sigorta konusu mahale vereceği zararlar sonucu sigortalının üstlenmek zorunda kaldığı boya, badana, kirlenme veya onarım masrafları poliçe süresince yalnız bir olay ile sınırlı olmak şartıyla poliçede belirtilen limite kadar teminat kapsamına dahil edilmiştir. ( Poliçe başlangıç tarihinden önce meydana gelen hasarlar, ısı farklılıkları sonucu oluşan terleme, rutubetlenme, küflenme, dış cephede ve çatıda oluşan hasarlar, izolasyon masrafları teminat kapsamında değildir).


Misafir Koruma
Poliçe kapsamında temin edilen risklerin gerçekleşmesi sonucu konutta bulunan misafirlere ait eşyalar poliçede belirtilen limitle teminata dahildir. ( Aksine hüküm yoksa nakit, mücevherat ve kıymetli eşyalar teminat kapsamı dışındadır).
Çek, senet, kıymetli evrak, pasaport, ehliyet ve kimliğin göreceği zararlarda, sigortacının sorumluluğu yeniden basım ya da yeniden düzenleme masrafları ile sınırlı olacaktır.


Konut Dışında Bulunan Eşya
Poliçe kapsamında temin edilen bir riskin gerçekleşmesi sonucu kuru temizleme, terzi ya da tamire gönderilen eşyaların göreceği zararlar başka bir sigorta ile tazmin edilmesinin mümkün olmadığı hallerde poliçede belirtilen bedel ile teminata dahildir. ( Aksine hüküm yoksa Deprem ve Yer Kayması sonucu oluşabilecek zararları temin etmez).


Konuta Hizmet Verenlerin Zararları
Tamirci, temizlikçi vb. kişilerin konuta işbu sigorta ve zeyilnamelerinde yazılı risklerin gerçekleşmesi neticesinde verecekleri zararlar poliçede belirtilen limit ile teminata dahildir.


Çevre Düzenlemesi
Poliçe kapsamında temin edilen risklerin gerçekleşmesi sonucu konutun bahçesinde bulunan her çeşit bitki, ağaç ve çimen gibi bahçe düzenlemesine ilişkin değerler poliçede belirtilen limite kadar yeniden dikim masraflarını karşılamak üzere teminat kapsamındadır. ( Aksine hüküm yoksa Deprem, Yer Kayması, Fırtına, Sel, Su Baskını, Dolu ve Kar Ağırlığı sonucu oluşabilecek zararları temin etmez).


Dolu
Fırtınaya bağlı olmaksızın, dolu sonucu meydana gelecek zararlar poliçede belirtilen limit ile sınırlı olmak üzere temin edilmektedir. ( Belirtilmediği sürece, açıktaki eşyalarda meydana gelecek zararlar teminat haricidir)


Garaj
Poliçe kapsamında temin edilen risklerin gerçekleşmesi sonucu, bitişik ya da ayrı inşa edilmiş konuta ait kapalı ve kilitli bir saha içerisinde bulunan her çeşit motorlu veya motorsuz kara araçları ile deniz taşıtları (6 metreden küçük olan tekneler, deniz motorları, deniz motosikletleri, sportif amaçlı diğer deniz araçları) poliçede belirtilen limite kadar teminata dahildir. ( Aksine hüküm yoksa Deprem ve Yer Kayması sonucu oluşabilecek zararları temin etmez.) Söz konusu depolama sahasında tüm önlemlerin alınmış olması teminatın geçerliliği için esastır.
Söz konusu mahalde araçların kullanımı sırasında yapının ya da araçların göreceği zararlar teminat kapsamı dışındadır.


Boş Kalma
Hırsızlık Sigortası Genel Şartları “A.4. Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Haller” başlığı altında yer alan ve 4.1 maddesi kapsamında olan, sigortalı konutun aralıksız 30 günden fazla boş kalma süresine dair ek teminat poliçede yazılı süreye kadar uzatılmıştır.


Yeni Değer Klozu
Eşya sigorta bedelinin yeni satın alma değerine eşit olması kaydı ile (benzer kalite, kapasite, performans, işlev, teknoloji vb.) herhangi bir risk gerçekleştiğinde hasar ödemelerinde eskime ve yıpranma payı düşülmez.
Not: Eskime, Aşınma ve kullanma payı yeni değerin %40`ından fazla ise bu kloz geçersizdir.


Eksik Sigorta Koruması
Sigorta poliçesi kapsamında oluşabilecek bir hasar sonucu ödenecek azami tazminat poliçede yazılı limitle sınırlı olacaktır. Kısmi hasarlarda poliçede belirtilen sigorta bedeli ile gerçek bedel arasındaki fark % 20 veya daha az ise eksik sigorta uygulaması yapılmayacaktır.


Hırsızlık
Bu sigorta ile poliçede belirlenen sigortalı yerde hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsün;
Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek,
Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle girilerek,
Kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak veya başka aletler veya şifre yardımıyla kilit açma suretiyle girilerek,
Sigortalı yerlere gizlice girip saklanarak veya kapanarak,
Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle
yapılması halinde sigortalı kıymetlerde doğrudan meydana gelen maddi kayıp ve zararlar, teminat altına alınmıştır.


Kıymetli Eşya
Hırsızlık Sigortası Genel Şartları ve işbu sigortada kayıtlı hüküm ve özel şartlara tabi olmak kaydıyla, Hırsızlık Sigortası Genel Şartlarının “Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Kıymetler” başlıklı, A.3. maddesinin 3.7.(a), (b), (c), (d) bentlerinde belirtilen kıymetler, sigorta bedelinin azami %30′ u ile sınırlı olmak üzere teminata dahildir. Söz konusu kıymetlere ilişkin bedel toplamının bu oranı aşması halinde, poliçede aşan kısım için sürprim alınması ve poliçe üzerine not edilmek kaydı ile teminat bu kısım için genişletilebilir.
Sigortacının altın, gümüş ve sair kıymetli maden ile bunlardan mamul eşya, mücevherat, değerli taş, inci, değerli saat vb. için azami sorumluluğu poliçede belirtilen limit ile sınırlıdır. Bu kıymetlerin kilit altında (kasa, kilitli dolap veya kilitli çekmece) tutulması şarttır.
Nakit para, cumhuriyet altını, reşat ve benzeri altın paralar, kıymetli evrak, döviz, çek, pul koleksiyonu, hisse senedi, tahvil, kıymetli evrak, modeller, kalıplar, belgeler, el yazmaları konut içinde açıkta bulunmaları halinde 150 TL, kasa içinde bulunmaları halinde 1,000 TL’ ye kadar teminat altına alınmıştır.
Makine Kırılması
Konutta bulunan kat kaloriferi yada binanın ortak kullanım alanlarında bulunan makinelerin ( Geçerli bir ortak alan sigortası kapsamında temin edilmemiş ise azami kendi hissesi ile sınırlı olmak üzere ) kullanıldıkları mahalde deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik her türlü sebepten meydana gelecek hasarlar poliçede belirtilen limit ile teminata dahildir.


Enkaz Kaldırma Masrafları
Poliçe ile teminat altına alınan rizikolardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde, tamamı ile zayi olmuş sigortalı kıymetlerin taşınması, demontesi veya yıkılması için yapılan enkaz kaldırma masrafları poliçede belirtilen limit ile sınırlı olmak kaydıyla teminata dahil edilmiştir. (Deprem ve Yer Kayması sonucu oluşacak zararlar teminat kapsamında değildir.)


Kap-Kaç ve Gasp
Sigortalı ve birlikte yaşadığı aile bireylerinin konut dışında Kap-Kaç veya Gasp neticesinde kişisel eşyaların çalınması ve/veya zarara uğraması poliçede belirtilen limit ile teminata dahildir. ( Aksine hüküm yoksa Ruhsatlı Silahlar, Lap-top, Fotoğraf Makinesi, Cep Telefonu, Kamera, Optik Ürünler, vb. elektronik cihazlar teminat kapsamı dışında olup, Nakit Kapkaç/Gasp teminatının % 15′ i ile sınırlı olmak üzere temin edilmiştir). Çek, senet, kıymetli evrak, pasaport, ehliyet ve kimliğin göreceği zararlar, söz konusu kıymetler için sigortacının sorumluluğu yeniden basım ya da yeniden düzenleme masrafları ile sınırlıdır.


Cam Kırılması
Konutta bulunan kapı ve pencere camları ile duvara sabitlenmiş aynaların kaza sonucu kırılması poliçede belirtilen limite kadar teminata dahildir.
Camdan mamul masa, sehpa ve vitrin camları için sigortacının poliçe süresince azami sorumluluğu işbu sigortada kayıtlı Cam Bedelinin % 10′ u ile sınırlı olmak üzere teminata dahildir. Bunların dışındaki cam ve benzeri malzemeden yapılmış eşyaları kapsamaz.
Cam Kırılması Sigortası Genel Şartları ve işbu sigortada kayıtlı hüküm ve özel şartlara tabi olmak kaydıyla, Cam Kırılması Sigortası Genel Şartları Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller başlıklı ve 2.(a), (d) ve (e) kapsamında yazılı riskler teminat kapsamına dahildir.


Ferdi Kaza
Sigortalı ve birlikte ikamet ettiği aile bireylerinin ve SGK’ ya kayıtlı personelinin poliçe geçerlilik süresi içinde konutta başına gelebilecek kaza sonucu oluşabilecek ölüm, sürekli sakatlık ya da tedavi masrafları poliçede yazılı limitlerle sınırlı olmak üzere teminata dahildir. (Kaza ile ani ve beklemedik ve dış olayların etkisiyle ölüm, sakatlanma veya yaralanma kastedilmektedir).


Bireysel Kaza- Deprem
Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları 6. maddesi f fıkrası kapsamında Deprem sonucu oluşacak ölüm, sürekli sakatlık hali ve tedavi masrafları teminat kapsamında dahil edilmiştir.


Konut Yardım Hizmetleri (Asistans) Bizi Arayın Elif Sigorta : (222) 230 39 83

Konut Yardım Hizmetleri (Asistans)  HDI : 444 8 434

Konut Yardım Hizmetleri (Asistans)  NEOVA : 444 1 636

Konut Yardım Hizmetleri (Asistans)  GULF : 444 1 244

Seçime Bağlı Teminatlar
Yangın Ek Teminatlar
Deprem ( Bina ve Eşya )
Aile Mesuliyeti
Elektronik Cihaz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.